Neziskovky jsou občanské organizace, které se zabývají vším, co je pro nás důležité. Od zdraví po volný čas

 • Zdraví
  Zdraví
 • Rodina
  Rodina
 • Bydlení
  Bydlení
 • Vzdělání
  Vzdělání
 • Práce
  Práce
 • Peníze
  Peníze
 • Sport
  Sport
 • Kultura
  Kultura
 • Duchovní život
  Duchovní život
 • Komunitní život
  Komunitní život
 • Lidská práva
  Lidská práva
 • Sociální služby
  Sociální služby
 • Životní prostředí
  Životní prostředí
 • Ochrana zvířat
  Ochrana zvířat
 • Bezpečnost
  Bezpečnost
 • Humanitární pomoc
  Humanitární pomoc
 • Boj proti korupci
  Boj proti korupci
 • Volný čas
  Volný čas

Co neziskovky dělají

Činnost neziskovek zrcadlí rozmanitost české společnosti. Jen těžko lze najít oblast života, které by se některá nevěnovala. Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy.

Základní typy neziskovek

 1. Servisní

  Servisní

  Poskytují přímé služby svým klientům. Patří mezi ně zdravotnické, humanitární, sociální, kulturní, charitativní a vzdělávací organizace.

 2. Advokační

  Advokační

  Bojují za práva vymezených skupin či vybraných veřejných zájmů. Patří mezi ně jak lidskoprávní, ekologické a protikorupční organizace, tak ochránci práv spotřebitelů.

 3. Filantropické

  Filantropické

  Podporují hmotně i finančně veřejně prospěšné aktivity. Typicky jde o nadace a nadační fondy.

 4. Zájmové

  Zájmové

  Zaměřují se na rozvoj zájmových činností. Převážně jde o sportovní kluby, komunitní spolky, myslivost, včelařství, zahrádkářství a volný čas.

V roce 2018 bylo v Česku registrováno 141 814 neziskových organizací

Počet neziskovek podle právní formy

Spolky + organizační jednotky spolků 118 691
Odborové organizace 7 304
Církevní organizace 4 155
Honební společenstva 4 155
Obecně prospěšné společnosti + ústavy 3 553
Nadace a nadační fondy 2 442
Zájmová sdružení právnických osob 905
Školské právnické osoby 306
Politické strany, politická hnutí 265
Profesní komory 22
Zvláštní organizace pro zastoupení ČR v mezinárodních neziskových organizacích 16
CELKEM 141 814

Zdroj: Neziskové instituce sloužící domácnostem, Český statistický úřad, 2020

Definice neziskovky

 1. Je to organizace
 2. Je nezisková nebo zisk nerozdělující
 3. Je nezávislá
 4. Je samosprávná
 5. Je nepovinná

(1) Má určitou institucionalitu, je právním subjektem s určitým stupněm vnitřní organizační struktury. (2) Vzniklé přebytky jsou využity na hlavní činnost, pro kterou byla neziskovka založena. (3) Je institucionálně oddělena od vládních institucí – není součástí vládního aparátu ani pověřena výkonem státní moci. (4) Je schopna řídit svou činnost a vytvářet si organizační strukturu. (5) Její vznik, činnost a členství v ní jsou založeny na dobrovolné bázi.

Takto definované organizace se označují také jako nevládní či nestátní neziskovky.

Spolky s nejvyšším počtem členů

Dobrovolní hasiči 363 000
Fotbalisté 330 000
Rybáři 240 000
Sokolové 160 000
Zahrádkáři 130 000
Skauti 70 000
Myslivci 60 000
Včelaři 56 000
Turisti 40 000

Zdroj: Webové stránky jednotlivých spolků

Financování neziskovek

Neziskové organizace jsou financovány vícezdrojově. Kromě vlastních příjmů jsou financovány z veřejných a soukromých zdrojů. Důležitým příspěvkem je i práce dobrovolníků. Poměry zdrojů financování se mezi jednotlivými neziskovkami liší v závislosti na zvolené strategii.

Zdroje financování

Vlastní zdroje

 • prodej služeb a výrobků
 • příjmy z majetku

Veřejné zdroje

 • státní dotace a příspěvky
 • krajské a obecní granty

Soukromé zdroje

 • dary od občanů a firem
 • dary od mecenášů a nadací
 • členské příspěvky

Dobrovolná práce

 • práce provedená zdarma

Roční rozpočet neziskových institucí sloužících domáctnostem (2018)

81 miliard Kč

Veřejné zdroje
27,7 miliardy Kč (34,2 %)
Vlastní zdroje neziskovek
25,6 miliardy Kč (31,6 %)
Soukromé zdroje
13,5 miliardy Kč (16,7 %)
Práce dobrovolníků
9,3 miliardy Kč (11,5 %)
Zahraniční zdroje
4,9 miliardy Kč (6 %)

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Neziskovky a zisk

Neziskovka může zisk vytvořit, ale musí ho zpětně použít na výkon své hlavní činnosti. Na rozdíl od firmy nemůže případný profit rozdělit mezi své zakladatele a řídící pracovníky. Proto se jí říká neziskovka.

Kontrola hospodaření

Pokud neziskovka čerpá peníze z veřejných zdrojů, podléhá také celé sérii kontrolních mechanismů. Vládní dotace jsou kontrolovány Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem či kontrolním orgánem daného ministerstva podle vládních rozpočtových pravidel, dotace krajů a obcí zase finančními úřady či soukromými auditními orgány podle pravidel krajů a obcí.

Proč na tom záleží

Neziskové organizace do určité míry zastupují roli státu v oblastech, kde stát nemůže nebo nechce zasahovat.

 • Ekonomický přínos

  Ekonomický přínos

  Neziskové organizace nabízejí své služby buď bezplatně, nebo za netržní ceny. Vstupují na volný trh a vytvářejí pracovní místa. Pracuje pro ně nespočet dobrovolníků, kteří ročně odvedou miliony hodin práce bez nároku na honorář.

  V roce 2018 dobrovolníci odpracovali necelých 57 milionů hodin v hodnotě 9,3 miliardy Kč.

 • Odborný přínos

  Odborný přínos

  Neziskovky dokáží adresně řešit specifické problémy obyvatel. Pracuje pro ně řada kvalitních odborníků znalých terénu, díky čemuž jsou neziskovky častými partnery pro státní správu.

 • Sociální přínos

  Sociální přínos

  Neziskové organizace poskytují náročné sociální služby, pracují se sociálně vyloučenými lidmi, cizinci, se zdravotně postiženými klienty, navrátilci z výkonu trestu, s oběťmi a pachateli domácího násilí, drogově závislými, lidmi bez domova. Odvádějí pro společnost významnou službu, neboť zajišťují alespoň základní sociální smír.

 • Kulturní přínos

  Kulturní přínos

  Neziskovky jsou projevem občanské společnosti vyrůstající zdola. Po celém Česku obohacují kulturní a společenský život, pomáhají udržovat hodnoty svobodné společnosti živé.

Hodnoty svobodné společnosti

 1. Člověk

  Na každém člověku záleží.

 2. Lidská práva

  Každému člověku jsme povinni přiznat právo na život, právo svobodně rozhodovat o sobě samém a právo vlastnit to, co získal v souladu se zákonem.

 3. Důstojnost člověka – svoboda

  Důstojnost člověka spočívá ve svobodě. Svoboda je spojena s odpovědností za vlastní život, ale i s odpovědností za druhé. Člověk také odpovídá za přírodní a kulturní prostředí, v němž žije.

 4. Přátelství – svobodná vzájemnost

  Základem svobodného prostředí jsou přátelské vztahy mezi lidmi. Největší svobodu si navzájem poskytují lidé, kteří se milují.

 5. Rodina

  Příznivým prostředím pro rozvoj autonomní osobnosti, schopné svobodného jednání, je rodina. Ta představuje prvotní společenství vzájemné lásky.

 6. Svobodná společnost

  Svobodnou společnost tvoří pravidla, která nepotlačují individuální iniciativu, ale umožňují svobodné jednání i ve vzájemných vztazích.

 7. Politická společnost – stát

  Posláním státu je zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti občanů, potlačování konfliktů a udržování spravedlivého řádu. Liberálně-demokratický stát slouží navíc k uchování individuální, společenské i politické svobody.

 8. Bezpečnost a spravedlnost

  Svobodná společnost může existovat, pouze pokud se opírá o stabilní a efektivní státní instituce zaručující všem bezpečný život ve svobodě, ochranu vlastnických práv a možnost dosáhnout a prosadit ve sporech spravedlivý rozsudek.

 9. Demokratická vzdělanost

  Základem vzdělanosti je hledání a poznávání hodnot, pro které stojí za to žít i trpět. Vzdělávání má vychovávat k lidství, které hledá své uskutečnění ve svobodném životě.

 10. Tvořivost a podnikavost

  Zdrojem blahobytu, kultury i radosti ze života je lidská tvořivost a podnikavost.

Každý může pomáhat

Skrze neziskovky může každý jedinec přispět k pozitivní změně v naší společnosti. Každý čin i každá koruna se počítá.

Sdílej

Sdílej odkaz na web a pomoz nám oslovit co nejvíc lidí.

Neziskovky, přidejte se!

Čím víc nás bude, tím silnější bude náš hlas. Pokud máte zájem, napište nám, ozveme se.